अनुमानित खरीद रु. १ करोड

यस नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) द्वारा विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा नेपालका हिमाली, पहाडी तथा तराईका केही जिल्लाहरुमा संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सिडिपि) अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको निमित्त पूर्व तयारी कार्यको लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरीद गर्नुपर्ने भएकोले तल उल्लेखित शर्तहरुको अधीनमा रही संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको सूची अनुसारका सामग्रीहरु आपूर्ती गर्न योग्य नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा रजिष्ट्रेशन भई कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका तथा ख्ब्त् मा दर्ता भएका इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्म र कम्पनीहरुबाट Sealed Tender आह्वान गरिन्छः

Sealed Tender का साथमा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः

१) उपलब्ध सूची अनुसार का सामग्रीहरुको VAT समाबेश नभएको दर रेट अंकमा स्पष्ट रुपमा भरिएको मूल्य विवरण ।
२) नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा रजिष्ट्रेशन भएको प्रमाण पत्र (नवीकरण सहित) को प्रतिलिपि ।
३) PAN तथा VAT प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
४) गत आ.व.को कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) तथा VAT Return filing को प्रमाण ।
५) आपूर्तिकर्ता फर्म र कम्पनीको Profile ।
६) आपूर्ति गर्नुपर्ने कुनै वस्तुको Dealership भएमा सो को प्रमाणपत्र ।

शिल्ड टेण्डरका शर्तहरुः

१) सामग्रीहरुको लिस्ट संस्थाको वेबसाइट www.rrn.org.np  बाट download गर्नु पर्नेछ ।
२) यसरी प्राप्त सामग्रीहरुको विवरणको Print out  निकाली आफनो प्रस्तावित दर रेट तथा अन्य आवश्यक कागजात सहित आफ्नो प्रस्ताव (Tender document) सिलबन्दी गरी माथि उल्लेखित ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । सामग्रीहरुको दररेट को हरेक पाना तथा सिलबन्दी खामको बाहिर पट्टि प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता फर्मरकम्पनीको छाप तथा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनु पर्नेछ । मूल्य बिवरणको हरेक पानाको तल पट्टि आपूर्तीकर्ताको छाप तथा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर का साथै कुनै अङ्क बदल्नु परेमा एउटा धर्सोले मात्र काटेर त्यसैको छेउमा नयाँ  अङ्क लेखी त्यस्तो स्थानमा समेत आधिकारिक हस्ताक्षर र छाप लगाउनु पर्नेछ ।
३) सामग्रीहरुको लिस्टमा भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरुको दररेट पेश गर्नु पर्नेछ । आंशिक सामग्रीहरुको दररेट मान्य हुने छैन ।
४) सामाग्रीहरु पूर्वाञ्चलमा बिराटनगर तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलका लागि नेपालगंजमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उपर्युक्त दुबै स्थानहरु लागि सामग्रीहरुको दर रेटहरु पेश गर्नु पर्नेछ ।
५) तोकिएको योग्यता पुगेका ईच्छुक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताहरुले आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरुका साथमा यस सूचनामा निर्दिष्ट गरे बमोजिम लाहा छाप लगाई बन्द गरिएको खाममा Tender पेश गर्नु पर्नेछ ।
६) उपर्युक्त बमोजिमको Tender यो सुचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन अर्थात २६ अप्रिल २०१८ भित्र संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय, गैरिधारा, काठमाण्डौंमा रिसेप्सनमा दर्ता गर्नु पर्नेछ र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सम्म टेण्डर पेश गर्ने अन्तीम म्याद हुनेछ । अन्तीम दिनको अपरान्ह ५ बजे भित्र आई नपुगेका टेण्डरलाई समावेश गरिने छैन ।
७) टेण्डर मूल्याङ्कन समितिद्वारा रीतपूर्वक प्राप्त प्रस्तावहरुको तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरिनेछ ।
८) कुनै पनि Bid पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकृति गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ ।

Attachments:
FileFile size
Download this file (Prepositiong_materials_final_list.xls)List of Propositioning Materials49 kB