CDP DRR Posters

Sn Title Date Download
1 आइगलागस रोकके उपायसब (Maithili) Oct 6, 2020
2 आगलागी रोकथामका उपायहरू (Nepali) Oct 6, 2020
3 आगलागी रोकेवाला तरीका (Bhojpuri) Oct 6, 2020
4 बाइर पाइनधसनासे जोखिमकम करके लागि करवाला सामुदायिककामसब (Maithili) Oct 6, 2020
5 बाढी–पहिरोको जोखिम न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने सामुदायिक क्रियाकलापहरू (Nepali) Oct 6, 2020
6 बाढीसे होखेवला खतरा कम करे खातीर सामुखायक क्रियाकलाप सब इबा (Bhojpuri) Oct 6, 2020
7 भुकम्प से होखेवला खतरा कम करेला हमरा कथी कथी करेगे परी - (Bhojpuri) Oct 6, 2020
8 भुकम्पसँ होबबला खतरासँ पहिने गाउँ घरमे करबाला कामकाज (Maithili) Oct 6, 2020
9 भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सामुदायिक पूर्वतयारी (Nepali) Oct 6, 2020
10 महामारी (हैजा) सा होबबाला क्षतिके रोकबाक उपाय सब (Maithili) Oct 6, 2020

About RRN

Rural Reconstruction Nepal (RRN) is a Nepali non-government, not for profit, social development organisation, initially set up as a small organisation in 1989

Contact Us