Manuals and Guidelines

Sn Title Date Download
1 Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Strategy Oct 2, 2020
2 Mainstreaming Gender Equality and Social Inclusion in Community Support Programme Oct 2, 2020
3 Public Audit- Ways of Enhancing Development Effectiveness Oct 2, 2020
4 RRN GESI Guidelines 2014 Oct 2, 2020
5 RRN OIO Monitoring Guidelines Oct 2, 2020
6 आधारभूत कानूनी जानकारी Oct 2, 2020
7 गुणस्तरीय शिक्षा अभिबृद्धिका लागि तालिम पुस्तिका Oct 2, 2020
8 मुख्य तरकारी तथा खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन Oct 2, 2020
9 लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाबेशीकरण कार्य निर्देशिका – २०१४ Oct 2, 2020
10 लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाबेशीकरण Oct 2, 2020

About RRN

Rural Reconstruction Nepal (RRN) is a Nepali non-government, not for profit, social development organisation, initially set up as a small organisation in 1989

Contact Us